Regulamin Francuskiego Saloniku


Francuski Salonik przykłada największych starań do respektowania praw Konsumenta. Niniejszy Regulamin wynika z postanowień Ustawy o Prawach Konsumenta i jej postanowienia są nadrzędne w stosunku do Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji postanowień Regulaminu pierwszeństwo mają przepisy Ustawy.


I. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Francuski Salonik”- Elżbieta Tułodziecka Francuski Salonik z siedzibą przy ul. Sławików 6, 44-200 Rybnik woj. śląskie, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Rybnika. NIP 6421727642, REGON 241779436, tel. 506 219 581. adres e-mail: biuro@francuskisalonik.pl.

b. „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.francuskisalonik.pl oraz jej podstrony umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Francuskim Salonikiem.

c. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

d. "Produkt" - dostępna na stronie internetowej rzecz będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Francuskim Salonikiem.

e. "Umowa sprzedaży" - umowa zawierana pomiędzy Konsumentem a Francuskim Salonikiem za pośrednictwem Serwisu.

f. "Zamówienie" - oświadczenie woli Konsumenta złożone za pośrednictwem Serwisu w celu zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Francuskim Salonikiem.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Francuski Salonik na rzecz Konsumenta polegających na umożliwieniu im złożenia oferty zakupu produktu.  

2. Ponieważ produkty oferowane przez Francuski Salonik są sprzedawane jednocześnie w sklepie stacjonarnym, treści prezentowane w Serwisie nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert zakupu.

3. Ceny produktów prezentowanych w serwisie są wyrażone w złotych polskich. Francuski Salonik może dokonywać modyfikacji zakresu oferty, cen, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

4. Podane w Serwisie ceny w kartach produktów nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie z klientem przed realizacją zamówienia.

5. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją przez Konsumenta niniejszego Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza zamówienia.

6. Francuski Salonik wystawia paragon na zakupione produkty.

7. Francuski Salonik prowadzi sprzedaż wysyłkową, istnieje także możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

8. Konsument oraz Francuski Salonik uzgadniają formy kontaktu w celu realizacji zamówienia na kontakty drogą elektroniczną - poczta elektroniczną oraz telefonicznie.  

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówień jest Francuski Salonik. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o politykę prywatności zamieszczonej w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsument ma prawo do wglądu w treść danych, do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. 


III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument chcący złożyć ofertę zakupu w pierwszej kolejności powinien utworzyć konto w Serwisie podając dane adresowe oraz numer telefonu kontaktowego.

 2. Po przejściu procedury rejestracji, dodaniu produktów do koszyka, wyborze sposobów płatności oraz sposobów przesyłki Konsument składa ofertę zakupu poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Do wysłania formularza oferty niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz złożenie woli przetwarzania danych osobowych. 

3. Kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę" wysyła ofertę zakupu do Francuskiego Saloniku i jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Po otrzymaniu formularza oferty Francuski Salonik w pierwszej kolejności bez zbędnej zwłoki wysyła do Konsumenta potwierdzenie złożenia przez niego oferty zakupu oraz potwierdzenie dostępności produktów z oferty. W przypadku wyboru przez Konsumenta opcji kupna wraz z przesyłką, Francuski Salonik poprzez przesłanie na jego adres e-mailowy przedstawia Konsumentowi koszty przesyłki z jednoczesnym wskazaniem rachunku bankowego Francuskiego Saloniku, na który należy dokonać wpłaty. 

5. Gdy wysokość kosztów przesyłki nie jest możliwa do ustalenia w momencie składania zamówienia Konsument jest jednoznacznie informowany o obowiązku ich uiszczenia. 

6. Przy wyborze opcji "Odbiór osobisty" za produkt, należy dokonać płatności gotówką w sklepie stacjonarnym. Jednocześnie, Francuski Salonik dokonuje rezerwacji produktu z oferty w sklepie stacjonarnym.

7. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie, gdy Francuski Salonik wyśle do Konsumenta potwierdzenie dostępności produktów wraz z pełnym określeniem świadczeń Francuskiego Saloniku. 

8. Francuski Salonik po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy rozpoczyna realizację zamówienia. Brak wpłaty na konto Francuskiego Saloniku w przeciągu 7 dni kalendarzowych oznacza rezygnację przez Konsumenta z oferty zakupu. 

 

IV. DOSTAWY

1. Dostawy produktów do Konsumenta są płatne, chyba że Francuski Salonik z Konsumentem uzgodnią inaczej. Koszty standardowych przesyłek we Francuskim Saloniku określone zostały w dziale Serwisu "Koszty dostawy". Jeżeli Konsument nie zgadza się na wysokość kosztów przesyłki ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. 

2. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym czas dostawy produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Francuskiego Saloniku, chyba że Konsument wraz z Francuskim Salonikiem uzgodnią inny dogodny dla niego termin dostawy. 

3. W przypadku wyboru przez Konsumenta obioru osobistego produkt jest dostępny do odbioru od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4. Jeśli doręczone przez dostawcę produkty zostały uszkodzone podczas transportu, Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się z Francuskim Salonikiem w celu poinformowania o tym fakcie. Francuski Salonik dokona wówczas reklamacji świadczonej usługi transportu u dostawcy. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji. Konsument ma prawo zgłoszenia reklamacji u dostawcy.

5. Odbiór osobisty produktów przez Konsumenta jest bezpłatny. Odbiór osobisty jest dostępny w siedzibie Francuskiego Saloniku tj. ul. Sławików 6, 44-200 Rybnik od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od godziny 10.00 do godziny 13.00.  

 

V. PŁATNOŚCI

1. Francuski Salonik udostępnia Konsumentowi następujące sposoby płatności z tytułu realizacji Umowy sprzedaży dokonanej za pomocą Serwisu:a) płatność gotówką przy wyborze opcji odbioru osobistegob) płatność przelewem na rachunek bankowy Francuskiego Saloniku.

2. Opłaty za realizację zamówienia należy kierować na konto bankowe:

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski w Katowicach oddział Rybnik.

Nr konta dla przelewów: 16 1050 1070 1000 0090 7692 2070.  

Odbiorca: Elżbieta Tułodziecka. Francuski SalonikAdres odbiorcy: Sławików 6, 44-200 Rybnik

Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko

Kwota przelewu: końcowa suma zamówienia

3. Wpłaty na konto bankowego Francuskiego Saloniku Konsument powinien zrealizować w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

 

V. GWARANCJA 

1. Podstawą określająca zakres odpowiedzialności Francuskiego Saloniku względem Konsumenta w zakresie gwarancji są powszechnie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego. Francuski Salonik zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad. Produkt jest niezgodny z umową w przypadku gdy:

a) nie ma właściwości, o których istnieniu Francuski Salonik zapewnił Konsumenta, przedstawiając go w Serwisie

b) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Francuski Salonik przy zawarciu umowy, a Francuski Salonik nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

c) został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

 

IV. REKLAMACJE 

1. Reklamacje Konsument może składać na adres e-mailowy Francuskiego Saloniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@francuskisalonik.pl lub telefonicznie pod nr 506 219 581, bądź w innej formie.

2. Francuski Salonik zaleca, aby Konsument realizujący zgłoszenie reklamacji podał informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, opis rodzaju i terminu wystąpienia nieprawidłowości, żądania w związku z wystąpieniem nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. 

3. Francuski Salonik ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji o zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się Francuskiego Saloniku oznacza uznanie reklamacji Konsumenta za zasadną.

4. Konsument który zgłasza reklamację powinien dostarczyć wadliwy produkt na adres: Francuski Salonik. ul. Sławików 6, 44-200 Rybnik 

5. Konsument ponosi koszty zwrotu produktu do Francuskiego Saloniku.  

6. Francuski Salonik informuje, iż Konsument może skorzystać z pomocy powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych (m.in.  Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów Polskich), a także Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji  Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


V. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Konsument ma prawo do bezkosztowego odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania od Francuskiego Saloniku zamówionego produktu. Aby skutecznie odstąpić od umowy sprzedaży Konsument powinien poinformować o takim zamiarze Francuski Salonik w przeciągu 14 dni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: biuro@francuskisalonik.pl lub telefonicznie pod nr 506 219 581, bądź w innej formie.  W celu zrealizowania odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, co jednak może nastąpić w innej formie.

2. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedażyJeśli chcą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres:— Elżbieta Tułodziecka. Francuski Salonik. ul. Sławików 6, 44-200 Rybnik

 — Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących  produktów(*)/o świadczenie następującej usługi (*)

— Data zamówienia (*)/data odbioru (*)

— Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)

— Adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

— Data_______________(*) Niepotrzebne skreślić

3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży, Francuski Salonik zwróci Konsumentowi poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Francuski Salonik, standardowa usługa dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot kosztów poniesionych przez Konsumenta następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Francuskiego Saloniku płatność. Koszt odesłania towaru w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Francuski Salonik zwraca Konsumentowi koszty w momencie otrzymania produktów.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza stwierdzenie, iż produkt nie posiada właściwości i cech bądź nie nadaje się do celów o których Francuski Salonik poinformował konsumenta w momencie zawierania umowy sprzedaży.

5. Zwroty należy kierować na adres Saloniku: Francuski Salonik, ul. Sławików 6, 44-200 Rybnik. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Francuski Salonik  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian do niniejszego Regulaminu  z  ważnych  przyczyn  to  jest:  zmiany przepisów  prawa;  zmiany  sposobów  płatności  i  dostaw  -  w  zakresie,  w  jakim  te  zmiany  wpływają  na  realizację postanowień  niniejszego  Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Konsumentów Francuskiego Saloniku. 

2. Zmiany  Regulaminu  nie  będą  w  żaden  sposób  naruszać  praw  nabytych Konsumentów  przed  dniem  wejścia  w  życie  zmian  Regulaminu

3. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy  Kodeksu  cywilnego;  ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  dla  Umów  Sprzedaży  zawartych  do  24  grudnia  2014  roku  z  Klientami,  przepisy  ustawy  o  prawach  konsumenta  oraz inne  właściwe  przepisy  powszechnie  obowiązującego  prawa sprzedaży.Koszyk  

Brak antyków i staroci

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Do kasy